ELECTROPHORESE CAPILLAIRE PDF

Instrumentation[ edit ] Figure 1: Diagram of capillary electrophoresis system The instrumentation needed to perform capillary electrophoresis is relatively simple. A basic schematic of a capillary electrophoresis system is shown in figure 1. The source vial, destination vial and capillary are filled with an electrolyte such as an aqueous buffer solution. To introduce the sample, the capillary inlet is placed into a vial containing the sample.

Author:Zurisar Dosida
Country:Georgia
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):7 December 2005
Pages:377
PDF File Size:11.9 Mb
ePub File Size:2.76 Mb
ISBN:243-9-90723-491-5
Downloads:45422
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NellOpstelling[ bewerken brontekst bewerken ] Een standaard capillair-elektroforeseopstelling bestaat uit een capillair waarvan de uiteinden zich in twee vaatjes met bufferoplossing bevinden. In het bron- en doelvaatje bevinden zich twee elektroden die aangesloten zijn op een spanningsbron waarmee een zeer groot potentiaalverschil 15 - 50 kV tussen de twee vaatjes aangelegd wordt.

Aan het einde van het capillair bevindt zich een detector die een respons geeft als er een component van het te scheiden mengsel passeert. Monstername[ bewerken brontekst bewerken ] Door de voorkant van het capillair gedurende een bepaalde tijd in het vaatje met de monsteroplossing te dopen komt er een kleine hoeveelheid monster in het capillair terecht.

Bij sommige monsters is de capillaire werking voldoende om het monster in het capillair te zuigen, maar meestal wordt het monster met druk het capillair ingetrokken. Na de monstername wordt het capillair weer in het vaatje met bufferoplossing gedoopt. Rood, groen en blauw: de analyten; de pijltjes geven een indicatie van hun relatievee snelheid. Bij zone-elektrophorese worden de analyten gescheiden op grond van hun elektroforetische mobiliteiten en vindt piekverbreding plaats door diffusie.

Bij isotachophorese worden de analyten eveneens gescheiden op grond van hun elektroforetische mobiliteiten, maar blijven ze ingeklemd tussen de LE en TE. Alle zones bewegen even snel. Elk van de analyten wordt gefocust op de locatie waar de pH overeenkomt met hun pI.

Elektroforese ligt ten grondslag aan de scheiding van stoffen bij CE. Een belangrijk begrip is de elektroforetische mobiliteit : de snelheid waarmee een geladen deeltje door een vloeistof kan bewegen onder invloed van een elektrisch veld.

Deze hangt af van de lading, de grootte en de vorm van het deeltje, en van de viscositeit van de vloeistof. Het elektrisch veld bepaalt de snelheid waarmee elektroforese plaatsvindt. Er zijn verschillende CE-technieken, ieder met een geheel eigen scheidingsprincipe. Bij capillaire zone-elektroforese CZE elektroforeren de geladen deeltjes elk met een eigen snelheid, afhankelijk van hun mobiliteit en het elektrisch veld.

De geladen deeltjes worden dus gescheiden op basis van hun elektroforetische mobiliteit. Wanneer de analyten de detector passeren, worden pieken waargenomen, zoals bij een chromatogram. Bij isotachoforese ITP worden de geladen deeltjes ook gescheiden op basis van hun elektroforetische mobiliteit. Het monster wordt geplaatst tussen twee buffers: de leading electrolyte LE en de terminating electrolyte TE.

De LE heeft een grotere en de TE een kleinere mobiliteit dan alle analyten. De analyten blijven daarom tijdens de scheiding ingeklemd tussen de LE en de TE en vormen na de scheiding aangrenzende zones, die gerangschikt zijn op de elektroforetische mobiliteit van de analyten.

Bij iso-elektrisch focusseren IEF worden amfolyten stoffen met zowel positieve als negatieve ladingen gescheiden op grond van hun iso-elektrisch punt pI. Dergelijke stoffen zijn bij een bepaalde pH even vaak negatief als positief geladen. Hoe verder een amfolyt van de pH verwijderd is die gelijk is aan zijn pI, hoe groter zijn elektroforetische mobiliteit. Daardoor migreren de amfolyten elk naar de pH die gelijk is aan hun pI. Daar aangekomen, wordt hun elektroforetische mobiliteit gelijk aan 0.

Dit is niet het geval bij zone-elektroforese, waar piekverbreding plaatsvindt vanwege diffusie. Elektro-osmotische stroming[ bewerken brontekst bewerken ] Een belangrijk verschijnsel bij CE-technieken is de elektro-osmotische stroming EOF, van electro-osmotic flow. De EOF ontstaat als gevolg van de elektrochemische dubbellaag aan de wand van het capillair. De EOF draagt niet direct bij aan de scheiding, maar is veeleer een transportmechanisme.

Elektroforese kan het best beschouwd worden als een mechanisme dat onafhankelijk werkt van de EOF. Zowel elektroforese als de EOF zijn afhankelijk van het elektrisch veld, dat over het capillair wordt aangelegd. Een te snelle EOF kan ervoor zorgen dat de scheiding nog onvolledig is als de stoffen de detector passeren. Anderzijds kan een scheiding zonder EOF tijdrovend zijn. Vaak probeert men daarom de EOF in te stellen door het kiezen van een bepaalde pH of ionsterkte van de oplossing, tegen te gaan door de wand van het capillair te coaten met een hydrofobe stof, of te compenseren door middel van een hydrodynamische tegendruk.

Detectie[ bewerken brontekst bewerken ] De meest gangbare detector bij CE is een uv-detector. Hiermee wordt de absorptie van licht door de verschillende stoffen gemeten, vaak op meerdere golflengtes tegelijk. Hierbij worden fluorescente moleculen door een laser aangeslagen en het uitgezonden licht wordt met een fotomultiplicator PMT, van photo multiplier tube gemeten.

Met LIF kan een veel grotere gevoeligheid verkregen worden dan met uv-detectie, maar het is beperkt tot gelabelde fluorescente stoffen. Elektrochemische detectie is een ander alternatief, waarbij een elektrode in het capillair geplaatst wordt. Aan deze elektrode vinden elektrochemische omzettingen plaats, waardoor het potentiaal over de elektrode veranderd. Deze potentiaalveranderingen kunnen op zeer gevoelige wijze gemeten worden.

Ten slotte is massaspectrometrie een belangrijke detectiemethode bij CE. Doorgaans wordt elektrospray hierbij als ionisatiemethode gebruikt [5]. Een praktisch probleem hierbij is, dat er twee gekoppelde elektrische circuits moeten worden ingesteld: een voor de CE en een voor de elektrospray.

VAKYAPADIYA PDF

Électrophorèse capillaire

.

CANON POWERSHOT A620 MANUAL PDF

Electrophorèse des protéines sériques

.

Related Articles