KONSEP ISLAM HADHARI PDF

Pendekatan Islam Hadhari menekankan nilai-nilai pembangunan sejagat yang sama sekali tidak bercanggah dengan konteks masyarakat majmuk. Manakala takrif Islam Hadhari secara lengkap ialah: "Suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh, berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam". Sebagai huraian kepada takrif di atas bahawa; i. Islam Hadhari membawa maksud ajaran Islam yang membawa fokus kepada kehidupan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bertamadun dan mempunyai peradaban yang unggul bagi menghadapi cabaran alaf baru seperti ledakan teknologi maklumat, dunia tanpa sempadan, ekonomi global, budaya materialisme, krisis identiti, jati diri serta penjajahan pemikiran.

Author:Fenrile Dalkree
Country:Ukraine
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):13 June 2014
Pages:405
PDF File Size:1.41 Mb
ePub File Size:1.49 Mb
ISBN:746-5-68722-328-2
Downloads:15469
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktizilPengunjung yang saya hormati, sebelum membaca artikel ini mohon sekiranya untuk mengklik link di bawah ini terlebih dahulu. Hal ini bukanlah satu perkara yang baru kerana agama Islam adalah satu agama yang syumul; agama yang sesuai sepanjang zaman dan agama yang merentasi sempadan tempat dan waktu. Islam Hadhari akan menjadikan warisan dan tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat Islam masa lampau sebagai pendorong kepada pembangunan dan kemajuan tamadun umat Islam masa kini dalam semua bidang kehidupan.

Lantaran itu Islam Hadhari telahpun dijadikan satu kerangka Dasar Nasional yang akan dijadikan sebagai asas di dalam perancangan pembangunan Malaysia sebagai sebuah negara Islam Maju menjelang Tahun Pengertian hadharah hadharatun itu semakin luas skopnya apabila komuniti manusia itu semakin jauh daripada corak hidup kepedalaman, serta apabila mereka mula terbabit dengan gaya hidup masyarakat maju yang progresif dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian zaman dan tempat.

Justeru, hadharah ataupun tamadun adalah hasil-hasil usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengeksploitasi unit-unit alam yang berada di sekitarnya. Tujuannya ialah untuk merealisasikan segala keperluan dalam masyarakat manusia serta menyebarluas faktor-faktor kebaikan dan kebahagiaan di kalangan manusia sejagat.

Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi. Kerajaan adil dan beramanah. Rakyat berjiwa merdeka. Pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif. Kehidupan berkualiti. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita. Keutuhan budaya dan moral. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi. Kekuatan Pertahanan dan Perpaduan. Penekanan ini telah dikupas sendiri oleh Y. Peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan Kehidupan Berkualiti.

Mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta pembangunan fizikal. Bertepatan dengan firman Allah S. Pendekatan Islam Hadhari yang dirancang oleh kerajaan dari sudut menjana Kehidupan Berkualiti seperti yang diutarakan oleh Y. Ianya sebahagian daripada tugas khalifah seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat di atas. Di samping itu, Islam Hadhari akan memberi penekanan kepada pembangunan sepadu dan seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia, jujur lagi amanah, serta bersedia menangani cabaran semasa dunia global.

Pendekatan Islam Hadhari yang dirancang oleh kerajaan seperti yang dinyatakan di atas, dari sudut menjana Kehidupan Berkualiti di kalangan rakyat adalah juga berasaskan kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasululah S. Perancangan Kerajaan di dalam membangunkan Islam Hadhari di kalangan rakyat dalam segenap aspek yang dinyatakan di atas merupakan satu usaha amal soleh.

Ini kerana usaha yang sedemikian termasuk dalam kategori meringan dan memudahkan kesulitan orang lain, yang mana Rasulullah S. Barang siapa memudahkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat..

HERMES TRIGESIMO PDF

Konsep & Falsafah Islam Hadhari

Ini kerana,latihan merupakan proses pembelajaran dan pemberian maklumat dalam tempoh yang terlalu singkat dan pendek. Pihak pengurusan latihan,terpaksa memikul amanah berat,kerana perlu memastikan diakhir sesi latihan yang singkat itu, bahawa audian yang mengikuti program kursus itu menjadi tahu dari tak tahu sebelumnya,menjadi pandai dari tak pandai sebelumnya dan menjadi mahir dari sebelumnya. Dalam erti kata lain,latihan tidak boleh semata-mata dihadkan hanya kepada penerimaan maklumat atau data-data. Tetapi yang lebih penting ialah latihan yang boleh memberi nilai-tambah value-added knowledge kepada keluaran dan perkhidmatan. Ini akan mermbantu kita untuk bertindak balas dengan cepat terhadap sebarang perubahan yang mendatang. Justeru dari kata pujangga itu,dapatlah digambarkan bahawa amalan merupakan natijah akhir kepada sesuatu keberkesanan latihan yang diberikan kepada audian. Tugas pengurusan latihan adalah memastikan audian akan melalui proses merintis kemahiran,kemudian cuba melihat serta membuat percubaan, mengulang melakukannya serta membina kemahiran yang didapati itu untuk diamalkan.

EMPHATIC DIAGLOTT PDF

Islam Hadhari

.

EDGAR ALLAN POE EL BARRIL DE AMONTILLADO PDF

.

ALESIS MIDIVERB MANUAL PDF

.

Related Articles